รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง

จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรื่อง การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม

English Clinic : I can read เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ 2562

1. นางสาวพรรณษา  ตื่นตา
2. เด็กหญิงพชรพร   ศรีวนารักคีรี
3. เด็กหญิงพิชญา   ชัยชนะ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 ระดับภาคเหนือ
การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562


การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ 2562

1. เด็กหญิงกรกนก ชุมภูถิ่น
2. เด็กหญิงณัฐนันท์ วงค์มอย
3. เด็กหญิงธันยธรณ์ ปัถวี

ได้รับรางวัลเหรียญได้รับรางวัลเหรียญทอง
อันดับที่ 6 ระดับประเทศ
การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562


ผลงานที่เกิดจากการดำเนินงาน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
“ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค”