โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร

โดย เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

การจัดอบรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 7 รุ่น โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

การนำกลับไปสอนนักเรียนและบทสรุปที่ได้รับ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร

Phonemics & Phonics บริหารจัดการที่ดี
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร

การเรียนการสอน Phonemics & Phonics แต่ละคลาส
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร

การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม
English Clinic : I can read เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร

การตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร
โดย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น