นายณรงค์ฤทธิ์ แสนเสนาะ

สอนระดับ G1

ปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะ

สังกัดโรงเรียนสันป่ายางหน่อม

More Info