นางสาวหทัยพร พานดา

สอนระดับ G2

ปริญญาตรีคณิตศาสตร์

ปริญญาโทบริหารการศึกษา

สังกัดโรงเรียนสันป่ายางหน่อม