นางพัชชุฎาญ์ ถาพยอม

สอนระดับ G1

ปริญญาตรีภาษาไทย

ปริญญาโทบริหารการศึกษา

สังกัดโรงเรียนสันป่ายางหน่อม