นางนันทนา จิตรพล

สอนระดับ G1

ปริญญาตรีนาฎศิลป์

สังกัดโรงเรียนสันป่ายางหน่อม