นางทิพย์สุนีย์ อินทวิวัฒน์

Class D

วิชา เอก  ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยครูเชียงใหม่

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง