นางกิ่งแก้ว ไฝเครือ

สอนระดับ G2

ปริญญาตรีภาษาไทย

สังกัดโรงเรียนสันป่ายางหน่อม