ครูแสงจันทร์ ตะนาวศรี

Class A Basic (พื้นฐาน)

ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาปฐมวัย

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง