ครูเอกรักษ์ ชัยวงค์

Class B

ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
(วิชาเอกฟิสิกส์) สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง