ครูเวทยาภรณ์ ปรีชานุกูล

Class อนุบาล

เอกการศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง