ครูอุมาพร ยาสมุทร

Class A : Short Vowels

คณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง