ครูอรพินธ์ จงรักษ์

Class C

เอกคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงราย

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง