ครูสุวพร สุภาธง

Class B

ครุศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง