ครูสุภัค สีเขียว

Class A : long vowels

ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์มัธยม

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง