ครูศรีพร ต๊ะแดง

Class A Basic (พื้นฐาน)

เอก ศษ.ม หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง