ครูวิภาพร จงรักษ์

Class อนุบาล

เอกการศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง