ครูวิทยา สุวัณณารุณ

Class B

เอกการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง