ครูฤชากร ใจสันติ

Class A : long vowels

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง