ครูรัตติกาล กุลบุตร

Class A : long vowels

ครุศาสตร์บัณฑิต ประถมศึกษา

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง