ครูระวิพรรณ รมภิรัง

Class A Basic (พื้นฐาน)

ครุศาสตร์บัณฑิต ประถมศึกษา

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง