ครูพชรกมล ทาระวรรณ

Class D

ครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา
ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง