ครูนพดล บุญบุรี

Class A : long vowels

ปริญญาโท บธ.ม. ,รปศ.ม.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนสา

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง