ครูธีรพันธ์ สิทธิอมรรัตน์

Class A : Short Vowels

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง