ครูกัตเวท เยอเจริญ

Class A : Short Vowels

เอกการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง