โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร

การจัดชั้นเรียนและการกำหนดเนื้อหาของการเรียนการสอนแบบ Phonemics & Phonics
เป็นการจัดการเรียนการสอนซึ่ง “แตกต่าง” จากการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิม
โดยจัดตามขีดความสามารถของผู้เรียน”

CLASS A
CLASS B
CLASS C
CLASS D

Phinemics & Phonics

การจัดชั้นเรียนและการกำหนดเนื้อหาของการเรียนการสอนแบบ Phinemics & Phonicsเป็นการจัดการเรียนการสอนซึ่ง แตกต่าง จากการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิม
โดยจัดตามขีดความสามารถของผู้เรียนแลำกำหนดเนื้อหาจากง่ายไปหายาก
ใช้การสอนแบบทีม โดยจัดให้ครูแกนนำหลายสาขาวิชาที่ได้รับการอบรม
เข้าสอนพร้อมทั้งครูผู้ช่วย และครูผู้สอนแต่ละชั้นเรียนจะเป็นผู้ผลิตสื่อเองทั้งสิ้นและใช้เวลาเรียน ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ วันละ 50 นาที
พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมต่างๆ โดยครูจัดแกนนำช่วยสอนในรูปแบบ
“เพื่อช่วยเพื่อน และ พี่ช่วยน้อง”
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่ต่างออกไปจากเดิมทั้งสิ้น

A13

Phonics ไม่ได้ยากอย่างที่คิด !

ทีมอาจารย์ผู้สอนแต่ละคลาส

ทีมอาจารย์สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 4 โรงเรียน